برآورد هفته گذشته
-
مشابه سال قبل-
-
پیش‌بینی هفته جاری
-
مشابه سال قبل-
-
پیش‌بینی هفته آتی
-
مشابه سال قبل-
-
راهنما

در نمودارها منظور ازmمیلیون و منظور ازkهزار می باشد.

مجموع تولید از ابتدای سال تا کنون-
مشابه سال قبل-
-

سن مصوب حذف گله های مرغ مادر

۰ هفته